Maol Donn

Maol donn, the brown round thing.

Cha bu shealbhach dhomh d’fhaotainn

’S e mo ghaol am maol donn

I wouldn’t be fortunate finding you

My love is the brown brow

Gad shireadh ’s gad d’fhaotainn

’S gad shlaodadh à poll.

Searching for you and finding you

And dragging you out of the mire